TNCN


Hướng dẫn thực hiện quy định mới về thuế Thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ...

NHÀ THẦU


Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn Thuế nhà Thầu

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ Thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Viêt Nam

XNK