HÓA ĐƠN


Tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục thuế và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhà in để đặt in hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nhưng đến tháng 2, tháng 3 năm 2011 nhà in mới giao hóa đơn để doanh nghiệp sử dụng. Căn cứ tình hình thực tế nêu trên, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế:

- Từ nay đến ngày 31/12/2010: số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp (hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành) theo đề nghị của doanh nghiệp để đảm bảo đoanh nghiệp có đủ số lượng hóa đơn sử dụng tối đa đến ngày 31/3/2011.

- Tăng cường cán bộ tập trung phục vụ việc bán hóa đơn đảm bảo việc bán hóa đơn cho doanh nghiệp thuận lợi và không phát sinh tiêu cực.

Bộ Tài chính đề nghị các Cục thuế khẩn trương thực hiện để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp./.

(xem toàn nội dung trong file đính kèm)


File đính kèm
CV16988_BTC-TCT.doc