HÓA ĐƠN


Hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi thực hiện thủ tục xuất khẩu

Bộ tài chính vừa có hướng dẫn về việc sử dụng loại hóa đơn nào trong bộ hồ sơ xuất khẩu của Doanh nghiệp

Theo đó, về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.


File đính kèm
CV 11352_BTC-TCHQ su dung hoa don doi voi hang hoa xuat khau.doc