DỊCH VỤ KIỂM TOÁN CHỦ YẾU

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi hiện nay. Với kinh nghiệm thực tế cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề kinh doanh khác nhau với hơn 2.000 báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi chúng tôi, chúng tôi tự tin và cam kết sẽ phục vụ cho tất cả các khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Dịch vụ kiểm toán chủ yếu của chúng tôi bao gồm:
  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định và cung cấp các thông tin để lập báo cáo hợp nhất cho Công ty mẹ;
  • Soát xét báo cáo tài chính;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của các dự án xây dựng cơ bản;
  • Kiểm toán báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu;
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ;
  • Soát xét và kiểm toán theo mục đích cụ thể;
  • Soát xét việc tuân thủ pháp luật;
  • Thẩm định hiệu quả hoạt động.

Công việc kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt kiểm toán sơ bộ và kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.

Phương pháp kiểm toán của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở tập trung vào các vùng rủi ro trọng yếu, tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế. Qua đó, sẽ làm giảm chi phí kiểm toán nhưng chất dịch vụ vẫn được đảm bảo.