PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

Chúng tôi tiếp cận Công việc quan các bước:
  • Xem xét và đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ; sự phù hợp của hệ thống kế toán;
  • Tham gia quan sát kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của Quý khách hàng tại thời điểm kết thúc niên độ;
  • Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp;
  • Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên các báo cáo tài chính;
  • Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập báo cáo kiểm toán dự thảo;
  • Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày kết thúc niên độ;
  • Thảo luận với khách hàng về nội dung báo cáo kiểm toán và phát hành báo cáo chính thức.
Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ, không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong báo cáo tài chính. Những sai sót đó sẽ được phản ảnh lại từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban Giám đốc toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán. Theo đó, ngoài báo cáo kiểm toán, chúng tôi sẽ phát hành Thư quản lý gửi riêng cho Ban giám đốc để trình bày về những sai sót trọng yếu của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp Quý khách hàng điều chỉnh, cải thiện kịp thời những sai sót đó để vận hành có hiệu quả công tác quản lý trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.