HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Quy trình thực hiện
  • Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) ban đầu đồng thời bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế;
  • Theo dõi quá trình và thời gian hoàn thuế GTGT;
  • Chịu trách nhiệm giải trình những câu hỏi liên quan đến sổ sách và hóa đơn với cơ quan thuế.