LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Tăng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh tăng từ 50.000đ lên 200.000đ tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương, thành phố và thị xã thuộc tỉnh. Ở các khu vực còn lại, tăng từ 25.000đ lên 100.000đ. Nội dung trên được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 vừa qua.

Bên cạnh đó, một số loại phí khác cũng được Bộ Tài chính quy định cụ thể, áp dụng cho khu vực thành phố trực thuộc TW và thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh như sau: Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

Tại các khu vực khác, mức thu phí, lệ phí bằng 50% mức thu tại khu vực thành phố trực thuộc TW và thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012, thay thế thông tư 72/TT-LB ngày 08/11/1996.


File đính kèm
77_2012_TT-BTC_vn.doc