LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Quy định tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Ngày 22-08-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP, quy định tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng:
  • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  • Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
  • Cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài có thuê mướn lao động

2. Mức tăng lương tối thiểu vùng:


Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/10/2011 đến 31/12/2012
(VND/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay
(VND/tháng)

Mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước hiện nay
(VND/tháng)

I

2,000,000

1,550,000

1,350,000

II

1,780,000

1,350,000

1,200,000

III

1,550,000

1,170,000

1,050,000

IV

1,400,000

1,100,000

830,000


Theo quy định mới, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 300.000 - 650.000 đồng/tháng và cũng là mức thấp nhất để làm cơ sở cho DN và người lao động thỏa thuận tiền lương.