GTGT


Quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể chỉ còn 10 ngày

Từ tháng 7 này, thủ tục ngừng mã số thuế, quyết toán thuế cho DN giải thể sẽ được cải cách và rút ngắn về thời gian.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế, qui định về thời gian cơ quan thuế thực hiện ngừng cấp mã số thuế, kiểm tra, quyết toán thuế cho doanh nghiệp (DN).

Theo đó, từ tháng 7 này, thủ tục ngừng mã số thuế, quyết toán thuế cho DN giải thể sẽ được cải cách và rút ngắn về thời gian. Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nếu thời hạn quyết toán thuế bị kéo dài không có lý do chính đáng, DN có thể khiếu nại cơ quan Thuế tới các cấp có thẩm quyền.